Privacy & Cookieverklaring

Privacy- & Cookieverklaring

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Zenhuis, met maatschappelijke zetel te Wijgmaalsesteenweg 2a Haacht en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 732455017 (hierna: “Zenhuis”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

  • Zenhuis leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht over het “recht van de elektronische economie”.
  • Zenhuis stelt zich middels huidige Privacy Policy ook in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.
  • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Zenhuis.

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

2.1.     Van onze particuliere klanten

Onze particuliere klanten kopen onze producten en gebruiken onze diensten. Om jou als klant te identificeren, mee te communiceren en de klantenkaarten te beheren verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies.

2.2.     Van onze professionele klanten en leveranciers

Zenhuis verwerkt de persoonsgegevens van de personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Het doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over onze producten en diensten en om onze zakelijke relaties te onderhouden.

Om jou te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciersbeheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, IP-adres, cookies, bankrekeningnummer en btw-nummer.

2.3.     Van onze kandidaat klanten

Onze potentiële nieuwe klanten hebben door een offerte aan te vragen interesse in onze producten en diensten getoond. Om deze prijsofferte op te volgen verwerken we de naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoon en/of gsm-nummer, e-mailadres

2.4.     Van onze bezoekers van onze website

Zenhuis maakt op de website www.zenhuis.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Met de cookies kunnen we onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele en tracking cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug in artikel 8.

Artikel 3 – Welke zijn onze wettelijke gronden om jouw persoonsgegevens te verwerken?

3.1.     Zenhuis moet wettelijke verplichtingen naleven

Het fiscaal en handelsrecht verplicht ons om persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

3.2.     Zenhuis moet zijn contract met je kunnen uitvoeren

Als klant bij ons doe je een beroep op onze diensten of koop je onze producten. Om je een correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Dit geldt eveneens als onze leverancier bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.

Bij jouw bezoek aan onze website maken we een overeenkomst dat wij je altijd een goed functionerende website aanbieden. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

  • Zenhuis moet als bedrijf kunnen functioneren over Direct Marketing.

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen jouw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van Zenhuis. Mocht je toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan je bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

We wensen met jou, als bestaande klant of actieve prospect, via e-mail te blijven communiceren via direct marketing. Dit kan op jouw specifieke vraag of wij kunnen vermoeden dat je interesse hebt in onze nieuwe producten en diensten. Gezien wij tot doel hebben om je steeds een betere service, betere producten aan te bieden en dit aan je willen communiceren verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketing onder het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf om te ondernemen. Mocht je toch onze communicaties niet wensen te ontvangen dan kan je ons dit gewoon laten weten en zullen we je niet langer lastigvallen. Je kan dit voor al onze communicaties doen ofwel voor een van de verschillende kanalen.

3.4.     Zenhuis vraagt jouw toestemming

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief geef je impliciete toestemming om informatie over onze diensten en producten te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat altijd een mogelijkheid om uit te schrijven.

Wanneer je voor de eerste keer onze website bezoekt vragen wij via onze cookiebanner jouw toestemming voor het plaatsen van onze tracking cookies.

  • Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Zenhuis, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of als Zenhuis failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Zenhuis geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Zenhuis zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Zenhuis uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Zenhuis zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Zenhuis en U.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

De gegevens van klantenkaarten bewaren maximaal 1 jaar. Dezelfde termijn gebruiken we voor jouw persoonsgegevens wanneer je ons via het contactformulier een vraag hebt gesteld. De persoonsgegevens van potentiële nieuwe klanten, de prospecten, bewaren we 5 jaar.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.     Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.     Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Zenhuis. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.     Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.     Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.     Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.     Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar kristel@zenhuis.be, per post naar Zenhuis Wijgmaalsesteenweg 2a Haacht

5.7.     Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.     Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Zenhuis aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.     Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Zenhuis en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.     Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.     Soorten cookies

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

laravel_session

webhero.be

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

webhero.be

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessieTrackingcookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

ANON

bing.com

Tracking cookie voor Bing

6 maanden

MUID, MUIDB, NAP, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR, _EDGE_S, _SS

bing.com

Tracking cookies voor Bing

2 jaar

_ga

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

1 dag

_gaexp

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

6 maanden

_gid

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

1 dag

_uetsid

bing.com

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

1 dag


Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4      Uw toestemming

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

mailkristel@zenhuis.bephone0495/30 08 30location_onWijgmaalsesteenweg 4 3150 Haacht

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x